ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Η σκοπιμότητα των επενδύσεων και η προσαρμογή τους στην παραγωγική κατεύθυνση και ικανότητα της εκμετάλλευσης ή στις συνθήκες και στις δραστηριότητες των μελών του συλλογικού σχήματος πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 2. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία καθώς και σύγκρισή τους με το μελλοντικό και παραθέτει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και η προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.
 3. Για τα συλλογικά σχήματα η τεκμηρίωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή/και παραγωγική διαδικασία ή/και δραστηριότητα των μελών του συλλογικού σχήματος καθώς και σύγκρισή τους με το μελλοντικό και παραθέτει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα.
 4. Η τεκμηρίωση αυτή δύναται να αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη αιτούμενη επένδυση ή δύναται να αφορά το σχετικό σύστημα παραγωγής στο οποίο η επένδυση προτείνεται να ενταχθεί. Επενδύσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών καθώς και ο ενσωματωμένος σ’ αυτές εξοπλισμός που κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα μεγαλύτερη της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης ή του συλλογικού σχήματος, εγκρίνονται με μείωση της σχετικής δαπάνης.
 5. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποθήκες ζωοτροφών ή προϊόντων της εκμετάλλευσης έως 100 τετραγωνικά μέτρα, ενισχύονται χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση της συσχέτισης του μεγέθους τους (εμβαδόν) με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.
 6. Αποθήκες οι οποίες προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού εκτός του μελισσοκομικού, δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα.
 7. Στο Παράρτημα 4 (Δυναμικότητα/μέγεθος της επένδυσης ως συνάρτηση της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης) ορίζονται η δυναμικότητα, το μέγεθος και η ποσότητα ορισμένων επενδυτικών δαπανών σε συνάρτηση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τις δαπάνες αυτές δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της δυναμικότητας, μέγεθος, ποσότητας σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.
 8. Ειδικά για την αγορά γεωργικού ελκυστήρα η επιλογή της απαιτούμενης ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 (Υπολογισμός Απαιτούμενης Ισχύος Γεωργικού Ελκυστήρα), για τις ανάγκες συγχρηματοδότησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της δράσης.
 9. Για την αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου απαιτείται ως ελάχιστος αριθμός μελισσοσμηνών κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου α) τα 200 για φορτηγό με μέγιστο μεικτό βάρος έως 8 τόνους, β) τα 400 για φορτηγό με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 12 τόνους και γ) τα 600 για φορτηγό μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 15 τόνους.
 10. Εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζεται στην παρούσα, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της δυναμικότητας των επενδύσεων αφορά επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 3.000 €.
Γιάννης Χοτζακιάνης (Γεωπόνος - Μελετητής) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτείνεται η εισαγωγή κάποιων κριτηρίων (πχ. σε επίπεδο απαιτούμενων στρεμμάτων ή τυπικής απόδοσης ή ωρών εργασίας κλπ) με βάση τα οποία θα είναι δυνατή η αντικειμενική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της δυναμικότητας των επενδύσεων χωρίς υποκειμενικές αξιολογικές κρίσεις.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 14, παρ. 6. : Το όριο των 100 τ.μ. για τις αποθήκες των μηχανημάτων για κάποιες εκμεταλλεύσεις με πολλά μηχανήματα είναι μικρό. Εναλλακτικά μπορεί να προστεθεί υπόστεγο με επιπλέον τ.μ. ή να υπάρχει κλιμάκωση του ορίου των τ.μ. ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των μηχανημάτων της εκμετάλλευσης.
Λασκαράκης Κώστας (ΔΑΟΚ Ξάνθης) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 14 σχετικά με την τεκμηρίωση της δυναμικότητας η οποία πρέπει να είναι ανάλογη της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης, κατά την γνώμη μου θα ήταν καλό, πέρα από τα όσα ορίζονται στο εν’ λόγω άρθρο και στο παράρτημα 4 για κάποιες από τις επενδύσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της δυναμικότητας σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης, να μπει μία τάξη μεγέθους ή να οριστεί μία μεθοδολογία και για τις λοιπές επενδύσεις (ειδικά στην κατηγορία των παρελκομένων). Ενδεικτικά αναφέρω περιπτώσεις χορτοκοπτικών, χορτοδετικών, χορτοσυλλεκτικών μηχανημάτων, διασκορπιστών χόρτου, σπαρτικών μηχανών, βολοκόπων κλπ. των οποίων το κόστος αγοράς είναι υπερβολικά μεγάλο και οι δυναμικότητες συνήθως υπερβαίνουν κατά πολύ τις παραγωγικές ικανότητες των εκμεταλλεύσεων τις οποίες προορίζονται να εξυπηρετήσουν. Πρόταση μου θα ήταν π.χ. να εφαρμοστεί το μοντέλο της 637ΚΥΑ όπου από ένα ύψος επένδυσης και άνω να γίνεται τεκμηρίωση με βάση τις ώρες εργασίας του παρελκομένου ανά στρέμμα καλλιέργειας, τις αποσβέσεις κλπ. προκειμένου να κριθεί αν μία δαπάνη είναι συμφέρουσα.
Αικατερίνη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο παρόν άρθρο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι ο τρόπος υπολογισμού της μέγιστης αποδεκτής ιπποδύναμης ενός αγροτικού ελκυστήρα περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ, όμως στο εν λόγω παράρτημα δεν περιγράφεται ο αλγόριθμος (TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT SATISFACTION) που εν τέλει θα διαφωτίσει τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή τους. Δηλαδή αναφέρεται απλά ότι ΘΑ υπάρξει ένας αλγόριθμος, ΑΛΛΑ αυτός δεν μας γνωστοποιείται ώστε να εκφέρουμε την άποψή μας.
Έχετε σκοπό να τον γνωστοποιήσετε σύντομα;
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα36
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2379
Αυτόν το μήνα10722
Σύνολο1482206

Ποιος είναι Online

2
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: