ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με ουσιώδη παρέκκλιση ή/και μεταβολή από την ατομική απόφαση ένταξης πράξης ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει αίτηση τροποποίησης το συντομότερο δυνατό στις περιπτώσεις που αφορούν τα στοιχεία του δικαιούχου και πριν από την κατάθεση αιτήματος πληρωμής που συμπεριλαμβάνει την τροποποιούμενη επένδυση στις περιπτώσεις αλλαγής φυσικού - οικονομικού αντικείμενου.
 2. Το αίτημα τροποποίησης σε σχέση με το δικαιούχο μπορεί ενδεικτικά να αφορά σε αλλαγή:
  • 2.1 Δικαιούχου (μεταβίβαση εκμετάλλευσης)
   2.2 Νομίμου εκπροσώπου
   2.3 Έδρας
   2.4 Επωνυμίας
   2.5 Νομικής μορφής
 3. Το αίτημα τροποποίησης σε σχέση με την εκμετάλλευση ή με το φορέα μπορεί ενδεικτικά να αφορά σε αλλαγή:
  • 3.1 Την αλλαγή φυσικού - οικονομικού αντικείμενου των εγκεκριμένων επενδύσεων
   3.2 Παράταση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης
   3.3 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων, με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 4. Ουσιώδης παρέκκλιση θεωρείται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την ατομική απόφαση ένταξης πράξης που κατά την υλοποίηση επηρεάζει:
  • 4.1 Τους όρους υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα.
   4.2 Τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τη λειτουργικότητα των επενδύσεων, μη συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του χρόνου υλοποίησης και εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο Άρθρο 24.
   4.3 Την εισαγωγή νέας επένδυσης.
 1. Με το αίτημα τροποποίησης πρέπει να τεκμηριώνονται τα εξής:
  • 5.1 Η αναγκαιότητα της τροποποίησης.
   5.2 Ότι τα νέα μεγέθη ή οι δυναμικότητες που προκύπτουν μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης/του συλλογικού σχήματος ή ότι η αύξηση των μεγεθών ή της δυναμικότητας τους είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης ή οι δραστηριότητες του συλλογικού σχήματος.
   5.3 Ότι με το αίτημα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται αρνητικά τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης - γνωμοδότησης (όπως π.χ. ελάχιστο οικονομικό μέγεθος, η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, κ.λπ.)
   5.4 Ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δράσεων 4.1.1.και 4.1.3.
   5.5 Ότι στην περίπτωση μη υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης όπως απαιτείται κατά περίπτωση προκειμένου το έργο να θεωρείται ολοκληρωμένο.
 2. Ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις, μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου, διόρθωσης προφανών σφαλμάτων και των τροποποιήσεων που αφορούν στο δικαιούχο.
 3. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που συνεπάγονται την υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και την υπέρβαση των περιορισμών στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων στήριξης.
 4. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν τη διαμόρφωση της βαθμολογίας κάτω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα.
 5. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή το εν λόγω αίτημα, έτσι όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υπογράφεται από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται εγγράφως στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας/έδρας εντός πέντε εργάσιμων ήμερων.
 6. Η εξέταση του αιτήματος γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 28 η οποία συντάσσει πόρισμα το οποίο αποστέλλει μαζί με την αίτηση στον ΕΦΔ. Εφόσον το πόρισμα γίνει αποδεκτό, ο ΕΦΔ εισηγείται την τροποποίηση της σχετικής απόφασης, διαφορετικά αποστέλλει σχετική ενημερωτική επιστολή για την απόρριψη της αίτησης τροποποίησης.
 7. Η σχετική απόφαση για την τροποποίηση της πράξης εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της ΔΑΟ της Περιφέρειας, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα λοιπά οριζόμενα για την ένταξη πράξεων στο Άρθρο 22.
 8. Με ευθύνη των ΔΑΟΚ τα αποτελέσματα εξέτασης των τροποποιήσεων (αποδοχή, απόρριψη) καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ. Επίσης το αποτέλεσμα εξέτασης της τροποποίησης κοινοποιείται ατομικά στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ. Στην περίπτωση της απόρριψης του αιτήματος, ο δικαιούχος ενημερώνεται για την αιτιολογία της απόφασης αυτής και για την υποχρέωση να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ατομική απόφαση ένταξης πράξης.
 9. Οι τροποποιούμενες επενδύσεις είναι επιλέξιμες προς υλοποίηση από την ημερομηνία κατάθεσης του αρχικού αιτήματος στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότησή τους είναι η έγκριση του αιτήματος τροποποίησης. Συνεπώς, τυχόν υλοποίηση των επενδύσεων στο διάστημα από την κατάθεση του αρχικού αιτήματος στήριξης μέχρι την έγκριση της τροποποίησης γίνεται με απόλυτη ευθύνη του επενδυτή και δεν συνεπάγεται την υποχρέωση συγχρηματοδότησής τους αν το αίτημα τροποποίησης απορριφθεί.
 10. Δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές και συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης, οι παρακάτω περιπτώσεις:
  • 14.1 Γεωργικά κτίσματα και κατασκευές:
   • 14.1.1 Οι περιπτώσεις μείωσης του χώρου σταβλισμού των ζώων, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εθνικές προδιαγραφές, όπου προβλέπονται, χωρίς να μειώνεται η δυναμικότητα του.
    14.1.2 Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς αλλαγή της δυναμικότητας τους.
    14.1.3 Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης ή η παραγωγική ικανότητα του συλλογικού σχήματος.
  • 14.2 Γεωργικοί ελκυστήρες:
   • 14.2.1 Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης και με την προϋπόθεση ότι α) η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει την ιπποδύναμη της σχετικής μελέτης προσδιορισμού ιπποδύναμης ελκυστήρα και β) δεν αλλάζει η χρήση του ελκυστήρα (π.χ. μεικτής χρήσης σε δενδροκομικό, γεωργικός σε δενδροκομικός κ.λπ.).
    14.2.2 Οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης επίπεδο εκπομπών ρύπων: «ΦΑΣΗ». Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρμόζονται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης. Για το σκοπό αυτό, προσκομίζεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η αντίστοιχη βεβαίωση.
  • 14.3 Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης ή του συλλογικού σχήματος.
   14.4 Οι περιπτώσεις μεταφοράς δαπανών της παραγράφου 16 του άρθρου 26.
   14.5 Όλες οι περιπτώσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την ατομική απόφαση ένταξης πράξης, αλλά με δαπάνη μικρότερη της επιλέξιμης.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 955
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 782
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα236
Εχθές366
Αυτή την εβδομάδα236
Αυτόν το μήνα1475
Σύνολο1302906

Ποιος είναι Online

4
Online

04 Δεκεμβρίου 2023

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: