ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
  3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
  4.  Εγγραφή μέσω email

Ο δικαιούχος που αθετεί τους όρους, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, υφίσταται τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις:

  1. Απεντάσσεται από το καθεστώς (ανάκληση ατομικής απόφασης ένταξης πράξης),
  2. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που τυχόν του έχει καταβληθεί ανακτάται εν μέρει ή στο σύνολό της εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που η αθέτηση διαπιστωθεί κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων από το σύνολο της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.
  3. Αποκλείεται από την παροχή στήριξης από τις δράσεις του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.