ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
  3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
  4.  Εγγραφή μέσω email
  1. Η ΕΥΕ ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις επιτόπιες επισκέψεις της Επιτροπής κατά τις οποίες πραγματοποιείται και η διαδικασία της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των Επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον, η ΕΥΕ ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύνανται να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις στις επενδύσεις τόσο μετά από την αποστολή των Πρακτικών των Ελέγχων των Επιτροπών και πριν την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Τέλος, η ΕΥΕ ΠΑΑ ελέγχει με επιτόπιες επιθεωρήσεις την τήρηση των υποχρεώσεων των Επιτροπών καθώς και την επάρκειά τους στην υλοποίηση του έργου τους.
  2. Οι ανωτέρω έλεγχοι της ΕΥΕ ΠΑΑ διενεργούνται με εντολή του Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΠΑΑ και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται σχετικό πόρισμα. Ο έλεγχος αυτός δύναται να συνεπικουρείται από υπαλλήλους της οικείας ΔΑΟΚ.
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ, του ΥΠΑΑΤ και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών.
  4. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.