ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
 3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 4: Επιχειρησιακό Ταμείο-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 1. Η υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος από την ΟΠ/ΕΟΠ προϋποθέτει την συγκρότηση ενός ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος ονομάζεται επιχειρησιακό ταμείο και χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει εγκριθεί. Το επιχειρησιακό ταμείο λαμβάνει:

α) χρηματοδοτικές εισφορές από:

 1. i) τα μέλη της ΟΠ ή την ίδια την ΟΠ ή και τα δύο ή
 2. ii) την ΕΟΠ μέσω των μελών της,

β) χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ.

 1. Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ περιορίζεται στα ποσοστά, της Αξίας Εμπορευθείσας Παραγωγής (ΑΕΠ), και λαμβάνει τις προσαυξήσεις, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 52 του Καν.(ΕΕ) 2021/2115.
 2. Ως περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό της ΑΕΠ της ΟΠ/ΕΟΠ λαμβάνεται υπόψη το έτος ν-2 όπου ν το έτος υλοποίησης του ΕΠ.
 3. Οι δυνητικά δικαιούχοι ΟΠ/ΕΟΠ, υπό την ευθύνη τους, υποβάλλουν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), τις αιτήσεις για έγκριση των ΕΠ τους (νέα, τροποποιήσεις και αιτήσεις μη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος) σύμφωνα με Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 4. Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.
 5. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα:

α) το 15 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), του Καν.(ΕΕ) 2021/2115,

β) το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), του Καν.(ΕΕ) 2021/2115,

γ) το 2 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) του Καν.(ΕΕ) 2021/2115,

δ) οι δαπάνες που εμπίπτουν στην παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο στ),ζ), και η)  δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών.

7. Οι επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού όπως γραφεία, μελέτες αγοράς κ.ά. που θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας της Οργάνωσης Παραγωγών δεν δύνανται να ξεπερνούν το 1/3 του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

8. Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.

Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.

9.Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΈΕ όσο και τη συνεισφορά της ΟΠ/ΕΟΠ.

Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 2022/126 ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.

10. Όταν τουλάχιστον 80 % των μελών μιας ΟΠ υπόκεινται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του Καν (ΕΕ) 2021/2115, καθεμία από τις εν λόγω δεσμεύσεις μετρά ως δράση για τον ελάχιστο αριθμό τριών δράσεων (άρθρο 50 Καν (ΕΕ) 2021/2115).

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1iii : Με δεδομένο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης στις 25/10/2023, η πρόβλεψη για υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από το 2024 και μετά με την νέα Εθνική Στρατηγική έως τις 20/11/2023, θεωρούμε ότι είναι αδύνατη. Θα πρέπει να δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος, τόσο για την ενημέρωση των οργανώσεων (ιδίως αυτών που εξέρχονται από την υλοποίηση του Μέτρου 9), όσο και για την προετοιμασία και την υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ως προς τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις των Ε.Π: να διατυπωθεί ρητά στην Νέα Εθνική Στρατηγική ότι όλες οι αναλύσεις (εδάφους, φύλλων, νερού, ΦΠΠ) που απαιτούνται στην υλοποίηση προτύπων ποιότητας/προστασίας περιβάλλοντος, να αποτελούν επιπλέον διακριτές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις από αυτή της πιστοποίησης. Τιμολογιακά άλλωστε αποτελούν ξεχωριστή δαπάνη.
ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Α. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 4
• Η παράγραφος «γ) το 2 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) του Καν.(ΕΕ) 2021/2115» εισάγει την υποχρεωτική συμμετοχή των Ο.Π. σε ερευνητικές δράσεις. Ωστόσο, αρκετές οργανώσεις συμμετέχουν σήμερα σε ερευνητικά προγράμματα (π.χ. σε Μέτρα του ΠΑΑ) και ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εξαίρεσής τους από την συγκεκριμένη υποχρέωση του Ε.Π. εφόσον αυτό τεκμηριωθεί από την οργάνωση. Στην περίπτωση που τελικά υλοποιηθούν τέτοιας μορφής δράσεις μέσω του Ε.Π. θα πρέπει να εξειδικευθεί τι δαπάνες τελικά εισάγονται στο Ε.Π. (π.χ. μισθοδοσία υπαλλήλων της οργάνωσης, αγορά εξοπλισμού κλπ) και αν αυτές πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα έτη ενός π.χ. πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε ποια/ποιες από τις Παρεμβάσεις του άρθρου 5 είναι επιλέξιμες. Προτείνεται επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων μελών της οργάνωσης σε ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό αυτής και να συμπεριληφθούν στο απαιτούμενο ποσοστό 2%.
• Η παράγραφος «6. β) το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), του Καν.(ΕΕ) 2021/2115» προτείνεται να αναλυθεί περισσότερο αναγράφοντας αναλυτικά ποιες είναι οι ενδεικτικές δράσεις ώστε να είναι καλύτερα κατανοητό. Για παράδειγμα δράσεις όπως χρήση ωφέλιμων εντόμων, ηλιοαπολύμανση ή μικροβιολογικές/χημικές αναλύσεις μπορούν να είναι διακριτές δράσεις και να επιλέγονται μεταξύ των υποχρεωτικών τριών δράσεων?
• Η παράγραφος «7. Οι επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού όπως γραφεία, μελέτες αγοράς κ.ά. που θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας της Οργάνωσης Παραγωγών δεν δύνανται να ξεπερνούν το 1/3 του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.»: προτείνεται να διευκρινιστεί περαιτέρω αν αφορά π.χ. στις δράσεις της παρέμβασης Π2-47.FV.1α: «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία…»
• Η παράγραφος «8. Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.»: προτείνεται να διευκρινιστεί περαιτέρω ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό τι περιλαμβάνεται στις διοικητικές δαπάνες.
• Η παράγραφος «9.Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 %»: προτείνεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις δαπάνες προσωπικού (π.χ. μόνο η λογιστική διαχείριση από υπάλληλο της οργάνωσης?).
NOVACERT Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στα Νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι υποχρεωτική η έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής σε ποσοστό τουλάχιστον 2% επί των δαπανών (Άρθρο 50 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115) και μάλιστα μόνο με Δημόσιους Ερευνητικούς ή Εκπαιδευτικούς Φορείς (Παρέμβαση Π2-47.FV.1β: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Ε.Π. των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών»). Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στις Οργανώσεις Παραγωγών αφού λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού και τον χρονοβόρων διαδικασιών, θεωρούμε ότι κανένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο δεν θα θελήσει να συνεργαστεί. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προβλέπεται ως προς τα παραδοτέα να μην είναι υποχρεωτικά για κάθε έτος υλοποίησης (αίτημα πληρωμής) αλλά να μπορούν να υλοποιούνται σε όλο το εύρος του Ε.Π. και να υποβάλλονται στο καταληκτικό αίτημα πληρωμής. Επισημαίνεται ότι στον Κανονισμό (ΕΕ)2021/2115 δεν υπάρχει περαιτέρω περιορισμός, παρά μόνο για την υλοποίηση δράσεων έρευνας σε ποσοστό 2%.
NOVACERT Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ως προς τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις των Ε.Π. που θα υποβληθούν στα πλαίσια την Νέας Εθνικής Στρατηγικής, προβλέπεται από τον Κανονισμό 2021/2115, Άρθρο 50, Παράγραφος 7 ότι θα πρέπει να καλύπτουν το 15% τουλάχιστον επί των συνολικών δαπανών καθώς και ότι το Ε.Π. θα περιλαμβάνει τρείς ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με αυτόν το στόχο. Επειδή τα αυξημένα ποσοστά των φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων, σε συνδυασμό με το 2% για έρευνα καθώς και τις λοιπές περιοριστικές διατάξεις μειώνουν αρκετά το διαθέσιμο Επιχειρησιακό Ταμείο για υλοποίηση δράσεων άλλων στόχων (ενδεικτικά ο εξοπλισμός προς όφελος παραγωγών) να προβλεφθεί και να διατυπωθεί ρητά στην Νέα Εθνική Στρατηγική ότι όλων των ειδών οι αναλύσεις (εδάφους, φύλλων, νερού, ΦΠΠ) είναι διακριτές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, τουλάχιστον για το ποσό που καταβάλλεται και αφορά την υπέρβαση των απαιτούμενων (π.χ. την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των μελών που συμμετέχουν).
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 4 παρ. 6γ: Στα Νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι υποχρεωτική η έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής σε ποσοστό τουλάχιστον 2% επί των δαπανών (Άρθρο 50 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115) και μάλιστα μόνο με Δημόσιους Ερευνητικούς ή Εκπαιδευτικούς Φορείς (Παρέμβαση Π2-47.FV.1β: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Ε.Π. των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών»). Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στις Οργανώσεις Παραγωγών αφού λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού και τον χρονοβόρων διαδικασιών, θεωρούμε ότι κανένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο δεν θα θελήσει να συνεργαστεί. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προβλέπεται ως προς τα παραδοτέα να μην είναι υποχρεωτικά για κάθε έτος υλοποίησης (αίτημα πληρωμής) αλλά να μπορούν να υλοποιούνται σε όλο το εύρος του Ε.Π. και να υποβάλλονται στο καταληκτικό αίτημα πληρωμής. Επισημαίνεται ότι στον Κανονισμό (ΕΕ)2021/2115 δεν υπάρχει περαιτέρω περιορισμός, παρά μόνο για την υλοποίηση δράσεων έρευνας σε ποσοστό 2%.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 4 παρ. 6α & 6β: Ως προς τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις των Ε.Π. που θα υποβληθούν στα πλαίσια την Νέας Εθνικής Στρατηγικής, προβλέπεται από τον Κανονισμό 2021/2115, Άρθρο 50, Παράγραφος 7 ότι θα πρέπει να καλύπτουν το 15% τουλάχιστον επί των συνολικών δαπανών καθώς και ότι το Ε.Π. θα περιλαμβάνει τρείς ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με αυτόν το στόχο. Επειδή τα αυξημένα ποσοστά των φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων, σε συνδυασμό με το 2% για έρευνα καθώς και τις λοιπές περιοριστικές διατάξεις μειώνουν αρκετά το διαθέσιμο Επιχειρησιακό Ταμείο για υλοποίηση δράσεων άλλων στόχων (ενδεικτικά ο εξοπλισμός προς όφελος παραγωγών) να προβλεφθεί και να διατυπωθεί ρητά στην Νέα Εθνική Στρατηγική ότι όλων των ειδών οι αναλύσεις (εδάφους, φύλλων, νερού, ΦΠΠ) είναι διακριτές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, τουλάχιστον για το ποσό που καταβάλλεται και αφορά την υπέρβαση των απαιτούμενων (π.χ. την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των μελών που συμμετέχουν).
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 993
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 820
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα244
Εχθές385
Αυτή την εβδομάδα978
Αυτόν το μήνα10698
Σύνολο1336252

Ποιος είναι Online

4
Online

28 Φεβρουαρίου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: