ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»
 3. Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Προκηρυσσόμενο Υποέργο

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Δράση: «Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας»
Έργο: «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών»
ID: 16584
Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164840
1. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων:
α) Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.
β) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.
γ) Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / εκμετάλλευσης.
δ) Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.
ε) Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους.
στ) Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς.
ζ) Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές.
η) Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή.
2. Οι φορείς υποβάλλουν προτάσεις σε περισσότερα από ένα καθεστώτα ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να κατανέμονται σε περισσότερα από ένα καθεστώτα εντός της ίδιας αίτησης ενίσχυσης, εφαρμόζοντας τα ελάχιστα και ανώτατα όρια χρηματοδότησης που ορίζει η Πρόσκληση.
3. Στο καθεστώς η), η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο από φορείς δημοσίου δικαίου.

Δρ. Ιωάννης Πάσχος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος η

Αντί

η) Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή.

Να γίνει

η) Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα και εμπορικά είδη ψαριών, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση των φυσικών πληθυσμών και στην βελτίωση των τεχνικών αναπαραγωγής για τα εκτρεφόμενα εμπορικά είδη, χρησιμοποιώντας, κυρίως, κρυοσυντηρημένο σπέρμα .
APC A.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
• 3.3 Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία αναφορά σε κάθε σημείο της Πρόσκλησης που αναφέρεται στους εν δυνάμει δικαιούχους.
π.χ. στην παράγραφο 3.3 προτείνουμε να προστεθούν οι φράσεις:
o Η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης ή/και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
o Η υιοθέτηση και η εφαρμογή πρακτικών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης ή/και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
• 3.8 Προτείνουμε να είναι επιλέξιμη δαπάνη η απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούριων
• 3.7 Δεν γίνεται ρητή αναφορά με λίστα στις επιλέξιμες δαπάνες. Γίνεται παραπομπή στα σχετικά άρθρα του 1388/2014 που παραπέμπει με τη σειρά του στα σχετικά άρθρα του 508/2014, όπου όμως παρέχεται μία λίστα με τις δράσεις που μπορούν να ενισχυθούν και όχι με τις επιλέξιμες δαπάνες. Αντίθετα, υπάρχει αναλυτική λίστα στο σχέδιο της Πρόσκλησης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες. Προτείνουμε να αναφερθούν αναλυτικά και με μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο οι ενέργειες που μπορούν να ενισχυθούν όσο και οι επιλέξιμες δαπάνες κατά το πρότυπο των αντίστοιχων προσκλήσεων παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
• 4.1 Προτείνουμε ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός να μπορεί να ανέρχεται ανά ΑΦΜ τουλάχιστον έως 3.000.000 Ευρώ.
• 5 Αναφέρεται ότι στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Παρόλα αυτά στο Παράρτημα VIII δεν περιλαμβάνονται σχετικοί ΚΑΔ (πχ 46.38 – χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων)
• 5 Προτείνουμε να καταστεί εφικτό να συμπεριληφθούν στην Πρόκληση και Μεγάλες Επιχειρήσεις, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν περί το 85% του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Θα μπορούσε να ακολουθηθεί η ίδια φιλοσοφία με τις σχετικές προσκλήσεις παραγωγικών επενδύσεων του ΕΠΑΛΘ με διαφορετική ένταση ενίσχυση αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων (ΜΜΕ ή Μεγάλες).
• 11.1 Προτείνουμε η αξιολόγηση των αιτήσεων να είναι συγκριτική και όχι άμεση ώστε να εγκριθούν τελικά τα επενδυτικά σχέδια με την καλύτερη βαθμολογία και όχι απαραίτητα αυτά που κατατέθηκαν πρώτα.
• Στο Παράρτημα Ι – λίστα δικαιολογητικών αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης η άδεια λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας. Εκτιμούμε ότι από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα ακόμα και σε εταιρίες υπό σύσταση να υποβάλλουν πρόταση, αλλά και αγοράς ή μίσθωσης του ακινήτου κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής (μεταγενέστερα δηλαδή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης) θα πρέπει αντίστοιχα να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ενίσχυσης με προσκόμιση ακόμα και αίτησης για αδειοδότηση και όχι απαραίτητα της εκάστοτε άδειας λειτουργίας.

Καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο (τέλη 2022-τέλη 2023) δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτήσεων του τομέα των υδατοκαλλιεργειών – μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων μέσω ΕΤΘΑ(Υ), η πρόσκληση πρέπει να αναμορφωθεί ώστε να δώσει την ευκαιρία για χρηματοδότηση των βέλτιστων επενδύσεων.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 957
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 784
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα52
Εχθές377
Αυτή την εβδομάδα1951
Αυτόν το μήνα3190
Σύνολο1304621

Ποιος είναι Online

2
Online

08 Δεκεμβρίου 2023

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: