ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 («ΖΥΜΑΡΙΚΑ») ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
  3. Παρασκευή, 08 Απριλίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 115 Ζυμαρικά

1. «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από άλευρα δημητριακών ή/και άλευρο σόγιας και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο, με την επιφύλαξη των εδαφίων (β) και (δ) της παρ. 2.


2. Ειδικές κατηγορίες ζυμαρικών αποτελούν:
α) τα «ζυμαρικά σκληρού σίτου», στα οποία η πρώτη ύλη είναι σιμιγδάλι ή άλευρο ολικής άλεσης από σκληρό σιτάρι,
β) τα «νωπά ζυμαρικά», τα οποία δεν έχουν υποστεί ξήρανση,
γ) τα «γεμιστά ζυμαρικά», τα οποία αποτελούνται από περίβλημα και γέμιση και
δ) τα «ζυμαρικά στιγμής», τα οποία είναι προ-μαγειρευμένα.
Προϊόντα από άλευρα οσπρίων μπορούν να φέρουν και να χαρακτηρίζονται από συνήθη σχήματα ζυμαρικών με την προϋπόθεση να δηλώνουν την προέλευση του αλεύρου και να μην δηλώνονται ως ζυμαρικά.


3. α. Κατά την παρασκευή των ζυμαρικών επιτρέπεται η προσθήκη άλλων βρώσιμων υλών, όπως είναι ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, το γάλα, τα αυγά, τα λαχανικά και το μελάνι σουπιάς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 «σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής» (L327/11.12.2015). Οι διατάξεις του ίδιου κανονισμού λαμβάνονται υπόψη και για τις βρώσιμες ύλες της γέμισης των γεμιστών ζυμαρικών.
Στα ζυμαρικά με γάλα πρέπει να προστίθεται γάλα οποιασδήποτε κατηγορίας (θερμικά επεξεργασμένο, μερικά ή ολικά αφυδατωμένο, πλήρες ή μερικά αποβουτυρωμένο ή αποβουτυρωμένο) σε ποσότητα, υπολογιζόμενη σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος άνευ λίπους, όχι μικρότερη από 14 γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος.
Στα ζυμαρικά με αυγά πρέπει να προστίθενται αυγά ή κρόκοι αυγών σε υγρή μορφή (νωπά ή κατεψυγμένα) σε ποσότητα (καθαρό βάρος ) όχι μικρότερη των 100 ή 35 γραμμαρίων, αντίστοιχα, ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος, ή σε αφυδατωμένη μορφή σε ποσότητα όχι μικρότερη των 23 ή 17 γραμμαρίων, αντίστοιχα, ανά χιλιόγραμμο τελικού προϊόντος.
β. Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους και τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα και της νομοθεσίας της Ένωσης.
γ. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008, Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ε, κατηγορίες 6.4 και 6.5, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης.


4. α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υγρασίας και πτητικών ουσιών στους 105οC στα ζυμαρικά, πλην των νωπών, είναι 12,5%. Στα νωπά ζυμαρικά χωρίς γέμιση το κατώτατο όριο υγρασίας είναι 20% και το ανώτατο όριο 34%.
β. Η οξύτητα των ζυμαρικών σκληρού σίτου δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.
γ. H τέφρα των ζυμαρικών σκληρού σίτου, χωρίς προσθήκη άλλων βρώσιμων υλών όπως γάλα, αυγά, λαχανικά και γέμιση, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης του σιμιγδαλιού ή του αλεύρου από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδες.
δ. Όταν στα ζυμαρικά προστίθεται αλάτι (χλωριούχο νάτριο), το ποσοστό του στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%. Ειδικά για τα ζυμαρικά παραδοσιακού χαρακτήρα ή τα γεμιστά ζυμαρικά το ποσοστό του αλατιού στο τελικό προϊόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2% ή το 1,5%, αντίστοιχα.


5. Στην πρώτη ύλη παρασκευής ζυμαρικών σκληρού σίτου (σιμιγδάλι ή άλευρο σκληρού σίτου), επιτρέπεται η παρουσία μαλακού σίτου σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού βάρους αυτής.


6. Τα ζυμαρικά πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους υγιεινής που καθορίζονται από την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων. Ειδικά στην περίπτωση που περιλαμβάνουν συστατικά ζωικής προέλευσης, πρέπει να τηρούνται και οι ειδικοί κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.


7. Τα υλικά συσκευασίας των ζυμαρικών πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην ενωσιακή και στην εθνική νομοθεσία για τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.


8. Τα νωπά ζυμαρικά εμπίπτουν στα ευαλλοίωτα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 20 του παρόντος Κώδικα. Διατίθενται πάντοτε συσκευασμένα.


9. Η επισήμανση των προσυσκευασμένων ζυμαρικών πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης.


10. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που κατάγονται και διατίθενται νόμιμα στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/515, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους-μέλους.

 Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 955
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 782
  4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα89
Εχθές366
Αυτή την εβδομάδα89
Αυτόν το μήνα1328
Σύνολο1302759

Ποιος είναι Online

1
Online

04 Δεκεμβρίου 2023

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: