ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα:

 1. Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα.
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατ΄ έτος και να τηρεί τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 3. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης οχι μικρότερη των 8.000 ευρώ. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.
 4. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου η ΔΑΟΚ απευθύνει σύσταση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 36.
 5. Η διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος στην περιοχή εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 με τους ίδιους όρους ένταξης, έως την ολοκλήρωση της περιόδου τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 6. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, κατά την διάρκεια της περιόδου υλοποίησης αλλά και της περιόδου τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων, οφείλουν να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης των επενδύσεων και να μην προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες
  • 6.1. Παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάστασή της εκτός περιοχής προγράμματος.
   6.2. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει στο δικαιούχο αδικαιολόγητο πλεονέκτημα (π.χ. πώληση, παραχώρηση, μη εύρεση κατά τη διενέργεια ελέγχου επένδυσης η οποία έχει συγχρηματοδοτηθεί)
   6.3. Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.
 7. Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
 8. Κατάρτιση σύμφωνα με το Υπομέτρο 1.1.
 9. Υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26.
 10. Διατήρηση σε ξεχωριστό αρχείο όλων των παραστατικών που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών. Τα παραστατικά διατηρούνται τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά φυλάσσονται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκαν.
 11. Να καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου και να παρέχει πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
 12. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του.
 13. Να αποδέχεται τους ελέγχους των άρθρων 25, 26, 28, 31, 32 και 33 και να διευκολύνει τα αρμόδια όργανα προσκομίζοντας οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά ζητηθούν.
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφέρομαι στην παράγραφο 4.
Θα γίνεται από τις Επιτροπές των ΔΑΟΚ, έλεγχος κάθε χρόνο?
Ο έλεγχος και υπολογισμός της ΤΑ θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ ή ο παραγωγός θα προσκομίζει την Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης στην ΔΑΟΚ και ο έλεγχος θα γίνεται χειρόγραφα?
Η σύσταση έχει το νόημα να προλάβουμε την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να γίνει διόρθωση. Θα είναι αυτό δυνατόν, με δεδομένο ότι η οριστικοποίηση του αρχείου του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται στις αρχές του επόμενου έτους. (εμπειρία από διασταυρώσεις του προγράμματος Νέων γεωργών)
Προτείνεται διαγραφή της πρότασης που αναφέρεται στην σύσταση.
Δασκαλάκη Α, Σηφογιαννάκη Ειρ. (ΔΑΟΚ Χανίων) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Υποχρεώσεις δικαιούχων
4. Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου η ΔΑΟΚ απευθύνει σύσταση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36.

Σχόλια: Η υποχρέωση της ΔΑΟΚ να παρακολουθεί και να κάνει σύσταση κάθε χρόνο στους δικαιούχους δεν έχει αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η ΔΑΟΚ αποκτούν πρόσβαση στην εξατομίκευση της ΕΑΕ, περίπου 15-18 μήνες μετά την κατάθεση ΕΑΕ και συνήθως έχει μεσολαβήσει και η ΕΑΕ του επόμενου έτους.
Από την εμπειρία στους ελέγχους νέων γεωργών οι συστάσεις γίνονται με τέτοια καθυστέρηση που σε πολλές περιπτώσεις δε μπορούν να διορθωθούν καταστάσεις και επιβάλλονται κυρώσεις (επιστροφή πριμ).

Πρόταση: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει το βάρος της απόδειξης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Προτείνουμε, στο άρθρο 35 «Υποχρεώσεις δικαιούχων» το σημείο 4 να διαμορφωθεί ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει το βάρος της απόδειξης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα30
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2373
Αυτόν το μήνα10716
Σύνολο1482200

Ποιος είναι Online

2
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: