ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΑ
  3. Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

10. Τελικές διατάξεις

α) Μετά από εισήγηση του ΦΥ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης. Με ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς και οι διαδικασίες ελέγχου της αίτησης πληρωμής και της καταβολής της ενίσχυσης.

β) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα εξής παραρτήματα:

Παράρτημα Ι: Τεκμηρίωση απόκτησης του συνόλου στοιχείων ενεργητικού

Παράρτημα ΙΙ: Λίστα δικαιολογητικών ένταξης

Παράρτημα ΙΙΙ: Λίστα δικαιολογητικών αιτήματος πληρωμής

Παράρτημα IV: Υποδείγματα δικαιολογητικών ένταξης - Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα V: Εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου

Παράρτημα VI: Ενδεικτικό πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης

Παράρτημα VΙΙ: Αίτηση χρηματοδότησης

Παράρτημα VIIΙ: Πίνακας Κυρώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Επιλέξιμοι ΚΑΔΔεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.